การส่งบทความ
บทความที่ประสงค์ให้ตีพิมพ์ ให้จัดส่งต้นฉบับ 1ชุด และสำเนา 3 ชุด (โดยไม่ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ประพันธ์และทีมงาน)
ไปยังบรรณาธิการ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
บทความจะได้รับการกลั่นกรองโดยผู้อ่าน (Readers) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ เมื่อบทความได้รับการแก้ไข อย่างเหมาะสม (ถ้ามี) ผู้เขียน
ต้องส่งต้นฉบับบทความที่แก้ไขแล้ว 1 ชุด พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ บนแผ่นดิสก์อีก 1 ชุด